Menu
 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PrintLights.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

I DEFINICJE

II USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM I APLIKACJA

III WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

IV SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

V KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

VI REKLAMACJA PRODUKTU

VII ODSTĄPIENIE OD UMOWY

VIII PRAWA AUTORSKIE DO PROJEKTÓW W DRUKU, ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

IX Odpowiedzialność Klienta w zakresie zamieszczanych przez niego treści

X Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

XI OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

XII.ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ORAZ ZMIANA REGULAMINU

XIII. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

XIV. POZASĄDOWE METODY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego uzyskanych w oparciu o aktywność Klienta w Internecie jest: Lock-Tel Jan Wydro z siedzibą w Bochni, ul. Trudna 13 (I piętro) , 32-700 Bochnia. NIP 868-171-73-92 Regon: 852703199; Ewidencja Dział. Gosp. w Bochni, adres mailowy: [email protected] tel 574 304 204 (dostępne od pon. do pt. od godz. 8.00 do 16.00). Dane do przelewu: BANK Santander 60 1500 1748 1217 4003 9058 0000.

 • Niniejsze oświadczenie o ochronie danych zawiera informacje na temat przetwarzania danych użytkowników przez FunnyCase. Dotyczy ono wszystkich stron internetowych, usług i ofert firmy FunnyCase.

 • W razie pytań związanych z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych lub ogólnie kwestiami ochrony danych w FunnyCase, zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem pod adresem [email protected]. Prosimy również o przesłanie wiadomości e-mail w przypadku chęci skorzystania z prawa do informacji lub usunięcia danych, lub innego prawa do ochrony danych zgodnie z art. 15-22 RODO, łącznie z odwołaniem zgody na wykorzystanie danych do celów marketingowych, rezygnacją z subskrypcji newslettera itp.

 • Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby złożyć reklamację.

 • Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać przez okres Twojego korzystania z Konta (przy czym dla ich większej ochrony, mogą zostać usunięte po trzech latach od Twojej ostatniej aktywności w ramach Sklepu Internetowego), a w przypadku działań marketingowych - do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

 • .Przed złożeniem zamówienia Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu.

 • Najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o:

a) Adresie, pod którym konsument może składać reklamacje.

b) Obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad.

c) Kodeksie dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2017 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie zapoznania się z nimi.

d) Możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępów do tych procedur u Rzecznika Praw Konsumenta ul. Kazimierza Wielkiego 31 Bochnia 32-700 lub w Państwowej Inspekcji handlowej

I DEFINICJE

 • DZIEŃ ROBOCZY – dniem roboczym jest każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 nr. 4 poz. 28 z poźn. zm.).

 • FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

 • FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 • DOSTAWCA - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów

 • NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach w Sklepie Internetowym.

 • PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 • Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.

 • BOK - Biuro Obsługi Klienta Sprzedawcy, które udziela Klientom informacji w zakresie prowadzonej przez Sklep Internetowy działalności, w tym na temat Produktów, Sklepu, Regulaminu oraz aktualnych Promocji, w Dni Robocze, w godzinach wskazanych w Sklepie Internetowym w zakładce „Kontakt”, pod wskazanymi tam numerami telefonu i adresem

 • USŁUGA ELEKTRONICZNA - świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zgodnie z Umową o Świadczenie Usług. W zakresie, w jakim usługi są świadczone przez podmioty współpracujące ze Sprzedawcą, odpowiednie postanowienia dotyczące zasad korzystania z tych usług znajdują się w regulaminach dotyczących świadczenia usług przez te podmioty.

 • WYMAGANIA TECHNICZNE - minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca, w tym zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub zawarcia Umowy Sprzedaży, tj.: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu (w przypadku Aplikacji - urządzenie mobilne); (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript; w przypadku zawierania Umowy Sprzedaży drogą telefoniczną: (6) z wykorzystaniem telefonu; w przypadku Aplikacji: (7) system operacyjny urządzenia mobilnego: Android w wersji 4.0.3 lub wyższej, lub iOS w wersji 9.0.4 lub wyższej, a w zakresie niektórych funkcjonalności także (8) urządzenie mobilne z aparatem fotograficznym i usługą geolokalizacji (GPS). By zawrzeć Umowę Sprzedaży Klient musi posiadać aktywny adres e-mail, a także w określonych przypadkach klawiaturę lub inne urządzenie, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

 • ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Produkt, co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Zamówienie każdego Produktu będzie traktowane jako niezależna oferta Klienta zawarcia Umowy Sprzedaży (ułatwienie techniczne). Dotyczy to również sytuacji, gdy Sprzedawca w ramach funkcjonalności Sklepu Internetowego z obiektywnych (rzeczowo uzasadnionych) przyczyn uzależnia zawarcie lub treść Umowy Sprzedaży danego Produktu od zawarcia innej Umowy Sprzedaży, z uwagi na bezpośredni związek pomiędzy Produktami. Zamówieniu może zostać nadany jeden numer, a wszystkie oferty będą procedowane równolegle. Akceptacja Zamówienia oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży (patrz powyżej).

 • Cena – określona w złotych polskich lub w innej walucie kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należnego nam albo naszemu Partnerowi (w zależności od tego kto jest stroną Umowy Sprzedaży) tytułem przeniesienia własności Produktu na Ciebie zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy, chyba że warunki Promocji stanowią inaczej.

 • Klient – to Ty, czyli użytkownik Sklepu Internetowego.

 • Klient Biznesowy – to również Ty, ale pod warunkiem, że używasz sklepu Internetowego jako przedsiębiorca w rozumieniu art. 43(1) Kodeksy cywilnego, ale z wyłączeniem przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną i zawierającą umowę bezpośrednio związaną ze swoją działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego. Więcej informacji (czytaj zakładka „DLA FIRM”).

 

II USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM I APLIKACJA

 • W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

 • Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po spełnieniu łącznie trzech kolejnych kroków – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj” lub „Załóż konto” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło.

 • Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów.

 • W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektroniczneej oraz dostep do internetu.

 • Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich

 • Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

 • Sprzedawca udostępnia swoim klientom kreator w którym mogą oni tworzyć własne grafiki.

III. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 • Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym

 • Wszystkie ceny Towarów podane w Sklepie internetowym są wyrażone w złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT)

 • Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy Towarze w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

 • Uzyskanie Faktury Vat do paragonu jest możliwe jedynie, gdy na paragonie widnieje nip firmy

 • Sprzedawca wystawia paragony droga elektroniczna i jest on wysyłanym na adres mailowy podany do zamówienia.

 • Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej

 • Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę

 • Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu kompletuje zamówienie, wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia "DODAJ DO KOSZYKA

 • Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach.

IV SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

 • karta płatnicza, przelew bankowy lub BLIK poprzez zewnętrzny system płatności PayU, obsługiwany przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu z systemu PayU informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności);

 • 2 przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayPal, obsługiwany przez firmę PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu (w ym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia złożenia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PayPal o dokonaniu płatności przez Klienta) - dotyczy Dostawy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie 3 Dni roboczych, jeżeli wybrał formę przedpłaty.

V KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

 • Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.

 • Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych

 • Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia przypadku wyboru InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie jako Dostawcy, adresem Dostawy będzie adres paczkomatu wybranego przez Klienta w momencie składania zamówienia.

 • Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Dostępne aktualnie metody oraz koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi w zakładce „Koszty Dostawy” w Sklepie Internetowym oraz każdorazowo na podstronie danego Produktu, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

 • W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

 • Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Klienta Produktu (termin dostawy) składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę oraz czas doręczania Produktu przez przewoźnika.

 • Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu

 • Sposoby dostawy:paczkomaty, kurier inpost

 • W przypadku, gdy wybrałeś płatność z góry i ją uiściłeś, brak odbioru Produktu w wyznaczonym terminie, i nieodebranie Produktu w terminie dodatkowym, stanowi warunek rozwiązujący Umowę Sprzedaży - w takiej sytuacji Sprzedawca zwróci Ci uiszczoną płatność niezwłocznie po otrzymaniu Produktu z powrotem, nie później jednak niż w terminie 14 dni od rozwiązania Umowy. Powyższe nie dotyczy jednak Produktów nieprefabrykowanych wyprodukowanych według Twojej specyfikacji lub służących zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb oraz Zamówień złożonych do Partnera.

VI REKLAMACJA PRODUKTU

 • Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną

 • Produkty prezentowane w Sklepie Internetowym mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Produktu

 • Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową można za pośrednictwem poczty elektronicznej [email protected] wysyłając zdjęcie otrzymanego tworu. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu

 • Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana mailowo.

 • Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

 • Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

 • Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku Zamówienia złożonego przez Konsumenta - bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu,

 • Niezależnie od prawa do złożenia reklamacji z tytułu braku zgodności Produktu z umową, może przysługiwać Ci uprawnienie do złożenia reklamacji z tytułu gwarancji, ale tylko w przypadkach, gdy gwarancja została wyraźnie udzielona.

 • W przypadku uwzględnienia reklamacji przez Sprzedawcę i odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Kupującego, Sprzedawca zwraca Kupującemu tylko cenę Towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu o Odstąpieniu od Umowy.
 • Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta, czyli podmiotu, który danej gwarancji udziela i Twoje uprawnienia w przypadku, gdy Produkt nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu.

 • Sprzedawca odpowiada za wadliwy towar przez 2 lata od jego wydania.

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 • Oferujemy towar indywidualnie projektowany dla Klienta W przypadku złożenia zamówienia, towar jest indywidualnie wykonany, a więc jest to towar nieprefabrykowany, który nie może zostać wykorzystany w kolejnej sprzedaży zgodnie z art. 38 ust.3 Ustawy o Prawach Konsumenta, w związku z tym klientowi nie przysługuje zwrot towaru.

VIII PRAWA AUTORSKIE DO PROJEKTÓW W DRUKU, ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALSNOSCI CYWILNEJ

 • Zgodnie z przepisem art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.
 • Jeśli klient udostępni własny wzór do nadruku lub w inny sposób zmieni produkt (dodanie tekstu), to jednocześnie klient zapewnia , że tekst i wzór nie są przedmiotem praw osób trzecich. Odpowiedzialność za naruszenie jakichkolwiek praw autorskich, osobistych lub praw do nazwy/nazwiska w pełni spoczywa na kliencie. Klient zapewnia również, iż zindywidualizowany przez niego produkt, w żaden sposób nie narusza jakichkolwiek innych praw osób trzecich.
 •  Klient zwolni firmę, że wszystkich wierzytelności i roszczeń, których dochodzić można z powodu naruszenia tego rodzaju praw osób trzecich, o ile klient ma reprezentować naruszenie obowiązków. Klient zwraca firmie wszystkie powstające koszty obrony oraz pozostałe szkody.

IX ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA W ZAKRESIE ZAMIESZCZANYCH PRZEZ NIEGO TREŚCI

1. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.

2. Klient oświadcza, że:

a) jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;

b) umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których mowa w §10 Regulaminu, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;

c) wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Klientów oraz Sprzedawcę, jak również upoważnia Sprzedawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;

d) wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Klient nie jest uprawniony do:

a) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §10 Regulaminu, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;

b) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §10 Regulaminu, treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.

4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Klientów treści pod warunkiem otrzymania powiadomienia zgodnie z §12 Regulaminu.

5. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w ramach korzystania z usług, o których mowa w §10 Regulaminu, treści, które mogłyby w szczególności:

a) zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;

b) naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;

c) posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);

d) pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy, tj. treści stanowiących materiały o charakterze reklamowym innego przedsiębiorcy lub produktu; treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy; treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd;

e) naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.

6. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §12 Regulaminu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klientów w ramach korzystania przez nich z usług, o których mowa w §10 Regulaminu, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.

7. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sprzedawcę umieszczonych przez niego treści w ramach Strony Internetowej Sklepu.

X ZGŁASZANIE ZAGROŻENIA LUB NARUSZENIA PRAW

 • W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.

 • Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia.

XI OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Klientów lub osób działających w ich imieniu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu wykonania umowy o wykonywanie Usług Elektronicznych, a więc
w celu umożliwienia założenia Konta, utrzymywania Konta i jego funkcjonalności, wysyłki Newsletterów i wykonywania pozostałych Usług Elektronicznych, jak również w celu wykonywania Umów, których stroną jest Klient lub podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem Umowy,
tj. skutecznego złożenia Zamówienia. Dane osobowe będą przetwarzane także do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Spółki, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
m.in. w celu marketingu towarów i usług własnych (w formie papierowej), optymalizacji działania Serwisu, dostosowywania informacji przekazywanych za pośrednictwem Serwisu do potrzeb Klientów, statystyk oraz prowadzenia bieżącego kontaktu z Klientami. Po wyrażeniu odrębnej zgody,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania Newsletterów (w tym także w postaci smsów/mmsów wysyłanych na podany przez Klienta numer telefonu). Dane osobowe Klienta mogą być także przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO dla celów podatkowo-księgowych, gdy realizacja Umów i świadczonych w ramach Serwisu Usług Elektronicznych związana jest z obowiązkami księgowo-podatkowymi wynikającymi z przepisów prawa.

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na dotychczasową zgodność przetwarzania z prawem.
W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest niezbędne do założenia Konta i korzystania z Usług Elektronicznych świadczonych w Serwisie, jak również do składania Zamówień i zawierania Umów, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości skorzystania z Usług Elektronicznych oraz brak możliwości składania Zamówień.

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej w Sklepie Internetowym

XII ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ORAZ ZMIANA REGULAMINU

Niezależnie od treści ust. 1, mając na uwadze szczególną dbałość Sprzedawcy o ochronę danych osobowych Klienta i ich przetwarzanie przez odpowiedni czas, Sprzedawca może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym w przypadku braku aktywności Klienta w Sklepie Internetowym przez nieprzerwany okres minimum 3 lat.

Z ważnych przyczyn, tzn. w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, w sytuacji, gdy dany Klient naruszył postanowienie pkt II ust. 7 c, f lub g Regulaminu (katalog zamknięty) Sprzedawca w celu uniknięcia dalszych szkód może nie przyjąć oferty Klienta, w tym także w zakresie określonych form płatności lub dostawy. Niniejsze postanowienie stosuje się niezależnie od tego, jakimi danymi identyfikuje się Klient i jakie dane podaje przy składaniu Zamówienia, a w szczególności gdy Klient jednocześnie narusza postanowienie pkt II ust. 7 a Regulaminu.

Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. W przypadku Klientów, którzy zawarli Umowę o Świadczenie Usług, tj. posiadających Konto, mają oni prawo do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiany Regulaminu, które wpływają korzystnie na sytuację Klienta będącego Konsumentem, w szczególności przyznają mu dodatkowe prawa, wchodzą w życie z dniem wskazanym w Regulaminie, a w braku takiego wskazania – z dniem wysłania przez Sprzedawcę informacji o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie wpływa na Umowy Sprzedaży zawarte przez Klienta i Sprzedawcę przed zmianą Regulaminu.

XIII. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

 • Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim

 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.

 • W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

 • Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/Sprzedawcy.

 • Usługodawca dokłada starań w celu zapewnienia stałej dostępności Serwisu PrintLights.pl. Jednakże Usługodawca od czasu do czasu przeprowadza prace konserwacyjne systemu teleinformatycznego Serwisu PrintLights.pl oraz prace naprawcze, co może powodować okresowe ograniczenie lub uniemożliwienie Użytkownikom korzystanie z określonych funkcjonalności bądź całego Serwisu PrintLights.pl. Usługodawca dokłada starań, aby ewentualne zawieszenie dostępności Serwisu PrintLights.pl było dokonywane w godzinach nocnych i trwało możliwie jak najkrócej. O planowanych przerwach w dostępności Serwisu PrintLights.pl Usługodawca powiadomi za pomocą komunikatu w Serwisie PrintLights.pl z odpowiednim wyprzedzeniem.

XIV. POZASĄDOWE METODY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

Regulamin obowiązuję od 16.02.2024r.